เงินกู้นอนโรงบาล-01

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง สวัสดิการเงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล

************************************************************************************************

44.1

ทางสหกรณ์ ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินกู้เพื่อรักษาพยาบาลสำหรับตัวสมาชิกเองและคนในครอบครัวสมาชิกนะคะ โดยให้สมาชิกกู้เงินเพื่อรักษาพยาบาลดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ผ่อนชำระ 6 – 48 งวด

โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ เป็นผู้ป่วยใน นอนโรงพยาบาล 2 คืนขึ้นไป และ/หรือ ป่วยหนักแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล เช่น ฟอกไต , รับคีโม ฯลฯ

***กรณีนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>