สสอป1

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ

เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกของ สสอป.

************************************************************************************

                  สสอปด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ(สสอป.) และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย(สสอ.รรท.) ได้มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกทุกเดือนในปี พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รอบ

วันที่รับสมัคร วันที่รับสิทธิ์สงเคราะห์ วันที่บันทึกใบสมัคร วันที่โอนเงินให้สมาคม

5/2558

1-20 มิ.ย. 58 1 ส.ค.58 1-20 มิ.ย. 58 เท่านั้น 21-25 มิ.ย.58 เท่านั้น

6/2558

1-20 ก.ค. 58 1 ก.ย. 58 1-20 ก.ค. 58 เท่านั้น

21-25 ก.ค. 58 เท่านั้น

7/2558

1-20 ส.ค. 58 1 ต.ค. 58 1-20 ส.ค. 58 เท่านั้น

21-25 ส.ค. 58 เท่านั้น

8/2558

1-20 ก.ย. 58 1 พ.ย. 58 1-20 ก.ย. 58 เท่านั้น

21-25 ก.ย. 58 เท่านั้น

9/2558

1-20 ต.ค. 58 1 ธ.ค. 58 1-20 ต.ค. 58 เท่านั้น

21-25 ต.ค. 58 เท่านั้น

1/2559

1-20 พ.ย. 58 1 ม.ค. 59 1-20 พ.ย. 58 เท่านั้น

21-25 พ.ย. 58 เท่านั้น

2/2559 1-20 ธ.ค. 58 1 ก.พ. 59 1-20 ธ.ค. 58 เท่านั้น

21-25 ธ.ค. 58 เท่านั้น

 

   เปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภท

1.สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสถานประกอบการ

2.สมาชิกสมทบ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บิดามารดาคู่สมรส พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดา บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสามัญ (โดยสมาชิกสมทบดังกล่าวไม่ต้องถือหุ้นของสหกรณ์ฯ เพราะไม่ได้สมทบสหกรณ์แต่สมทบกับสมาคมฯ แต่สามารถสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ที่เป็นศูนย์ประสานงาน)

**สมาชิกสมทบจะมีสิทธิ์สมัครได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสามัญมีผลอนุมัติเป็นสมาชิกไปแล้ว ไม่สามารถยื่นใบสมัครพร้อมสมาชิกสามัญได้**

คุณสมบัติการรับสมัคร

-          อายุไม่เกิน 59 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)

รายละเอียดการส่งเงิน

-          ค่าสมัคร                         100         บาท

-          ค่าบำรุง                          50           บาท

-          เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000      บาท

รวม         4,150      บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>