ความเปนมา11

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

เรื่อง ตารางอายุสมาชิกประกอบการรับสมัครถึงปี พ.ศ.2563

***************************************************************************************

ความเปนมา

หมายเหตุ  การลดอายุ 1 ปี จะครอบคลุม 2 ปี พ.ศ. และจะลดไปจนถึงอายุ 55 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือจนกว่าอัตราการเสียชีวิตเป็นปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>