10

11
ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์
- ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี
- เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี
- ไม่รับเงินปันผล ทางสหกรณ์จะนำเข้าหุ้นอัตโนมัติ
- เปิดให้ เพิ่ม/ลดหุ้น ปีละ 2 ครั้ง ( 1- 10 มกราคม และ 1 – 10 กรกฎาคม ทุกปี)
- มีสิทธิกู้หุ้นตนเองได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีคนค้ำ
12
ด้านการฝากเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร แบ่งตามประเภทดังนี้
- เงินฝากออมทรัพย์ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 1.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)
- เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)
- เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร* โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)
*สิทธิในการจับฉลากรับทุนการศึกษาบุตร เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 100 รางวัลทุกปี
- เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้
ฝากครบกำหนด 12 เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 3.50% / ปี
ฝากครบกำหนด 24 เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 4% / ปี
- เงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ) ในอัตราดอกเบี้ย 3% / ปี (ไม่เสียภาษี)
13
ด้านการกู้เงิน
การกู้เงินของสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
– เงินกู้สามัญ คือเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ในระยะยาว โดยสมาชิกต้องมีบุคคลค้ำประกันในการขอกู้ และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ ตามหลักเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย 7% ต่อปี
– เงินกู้ฉุกเฉิน คือเงินที่ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ในระยะสั้น ตามกฏเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย 8.75% ต่อปี
14
ด้านสวัสดิการสมาชิก
1) สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก
- สวัสดิการนนอนโรงพยาบาล(พนักงานที่เป็นสมาชิกสามัญ)
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1-3 คืน ช่วยเหลือ 1,000 บาท/ครั้ง
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 4-7 คืน ช่วยเหลือ 2,000 บาท/ครั้ง
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 คืน ขึ้นไป ช่วยเหลือ 3,000 บาท/ครั้ง
- สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร 500 บาท จำนวน 100 ทุน
- สมาชิกทั่วไปที่มีบุตร 70 ทุน
- สมาชิกที่ฝากเงินเพื่อการศึกษาบุตร 30 ทุน
- เงินช่วยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิก เป็นค่าพวงหรีด 1,000 บาท เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท
- มีประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 150,000 บาท
- เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต (ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ) 150,000 บาท
- เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์
2) สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
- เงินกู้กรณีน้ำท่วมปี 54 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- เงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกหรือคนในครอบครัว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
3) สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้มี โดยสมาชิกจ่ายเงินเอง
- ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 กอง วงเงินคุ้มครอง กองละ 6 แสนบาท
- ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองหนี้
- ประกันชีวิตเดือนละ 170 บาท เป็นแบบ 3 in 1 สะสมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ และเบิกเงินชดเชยวันละ 500 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>