1509501438893

1.เกี่ยวกับการกู้สามัญ สมาชิกที่กู้เกิน 1.5 แสนบาท ขอให้แจ้งแสดงการมีทรัพย์สินของตนเอง
2.กองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ ลดลง จาก 1% เหลือ 0.5%
3.ขอเปลี่ยน วันจ่ายเงินกู้สามัญ จากวันสุดท้ายของเดือน เป็นวันทำการแรกของเดือนถัดไป
***มีผลตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป***
มีข้อมูลสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ฯ ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>