Untitled-ฝากประจำ

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว

**********************************************************************************

1505079_999484366751068_6443288088181885469_n

           เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม  และเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้ให้แก่สหกรณ์สมาชิก  ทางสหกรณ์ฯ  จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว ดังนี้

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

6 เดือน

2.75 %

12 เดือน

3.75 %

18 เดือน

4 %

24 เดือน

4.25 %

โดยมีกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

1.เงินฝากระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน กรณีที่ถอนก่อนกำหนด ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.เงินฝากระยะเวลา 18 เดือน และ 24 เดือนกรณีที่ถอนก่อนกำหนดในระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ระยะเวลาฝากหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ย 1 %

3.จ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด และเสียภาษี 15 % ของดอกเบี้ย

4.สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจำ โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>