-          ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี

-          เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี

-          ไม่รับเงินปันผล ทางสหกรณ์จะนำเข้าหุ้นอัตโนมัติ

-          เปิดให้ เพิ่ม/ลดหุ้น ปีละ 2 ครั้ง

-          มีสิทธิกู้หุ้นตนเองได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีคนค้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>