เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข-01

-          มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร แบ่งตามประเภทดังนี้

 

เงินฝากออมทรัพย์ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 1.00%  /ปี (ไม่เสียภาษี)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 3.00%  /ปี (ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง และไม่เสียภาษี)

เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข  โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย  4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)

เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร* โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย  4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)

*สิทธิในการจับฉลากรับทุนการศึกษาบุตร เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 100 รางวัลทุกปี

 

เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้ฝากครบกำหนด   24  เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา   4.00% / ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>