การกู้เงินของสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

-          เงินกู้สามัญ  คือเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ในระยะยาว โดยสมาชิกต้องมีบุคคลค้ำประกันในการขอกู้ และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ ตามหลักเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย 7% ต่อปี

-          เงินกู้ฉุกเฉิน  คือเงินที่ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ในระยะสั้น ตามกฏเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย  8.25% ต่อปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>