สวัสดิการสมาชิก

       1)    สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก

สวัสดิการนอนโรงพยาบาล(สมาชิกทั่วไปและคงสภาพ)

v      พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  1-3  คืน                                         ได้รับสวัสดิการช่วย                         1,000  บาท/ครั้ง

v      พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล   4-7 คืน                                         ได้รับสวัสดิการช่วย                         2,000  บาท/ครั้ง

v      พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล      8  คืน ขึ้นไป                              ได้รับสวัสดิการช่วย                    3,000  บาท/ครั้ง

v      เงินช่วยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิก เป็นค่าพวงหรีดตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

v      มีเงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 150,000 บาท หรือ

v      เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ)150,000 บาท

v      เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์

v      เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท (สมาชิกสมทบ)

v      พ่อ แม่ คู่สมรส และ บุตร ของกรรมการ ได้รับ 5,000 บาท

 

 

2)    สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ (สมาชิกทั่วไป)

v      เงินกู้กรณีน้ำท่วมปี 54 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

v      เงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกหรือคนในครอบครัว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

3)     สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้มี โดยสมาชิกจ่ายเงินเอง

v      ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 กอง วงเงินคุ้มครอง กองละ 6 แสนบาท

v      ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองหนี้(กรณีไม่ทำฌาปนกิจ)

v      ประกันชีวิตเดือนละ 170 บาท เป็นแบบ 3 in 1 สะสมทรัพย์    คุ้มครองอุบัติเหตุ และเบิกเงินชดเชยวันละ 500 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>