1)    สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก

-          เบิกค่าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ผู้ป่วยใน (พนักงานที่เป็นสมาชิกสามัญ)

พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล   1-3 คืน ช่วยเหลือ                        1,000  บาท

พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล   4-7 คืน ช่วยเหลือ                        2,000  บาท

พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล      8  คืน ขึ้นไป ช่วยเหลือ 3,000  บาท

 

-          เงินช่วยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิก เป็นค่าพวงหรีด 1,000 บาท เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

-          มีประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 150,000 บาท

-          เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ) 150,000 บาท

-          เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์

2)    สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

-          เงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล สำรับสมาชิกหรือคนในครอบครัว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

3)     สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้มี โดยสมาชิกจ่ายเงินเอง

-          ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 กอง วงเงินคุ้มครอง กองละ 6 แสนบาท

-          ประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองหนี้

-          ประกันชีวิตเดือนละ 170 บาท เป็นแบบ 3 in 1 สะสมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ และเบิกเงินชดเชยวันละ 500 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>