ติดต่อสหกรณ์โทร 02-0199815

ประธานกรรมการ

คุณสินีพร มฤคพิทักษ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากประจำรายเดือนเพื่อบุตร
  3.50%
 • เงินฝากประจำรายเดือน
  3.50%
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญ (รักษาพยาบาล)
  3.00%
 • เงินกู้สามัญ (รับภาระค้ำประกัน)
  7.00%
 • เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำ)
  7.00%
 • เงินกู้สามัญทั่วไป
  7.00%
 • เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  7.25%