ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2563

ประกาศกำหนดการ และวิธีการลงคะแนนการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ปี2563

โดย admin -  วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 09:19 น.

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.2562 เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.-14.00น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ...

โดย admin -  วันที่ 02 ธ.ค. 2562 เวลา 11:10 น.

ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัด

ข่าวดีสำหรับสมาชิกคงสภาพ สมาชิกต่างจังหวัดนะคะ !!! ในการเลือกตั้งปีนี้ สมาชิกคงสภาพและสมาชิกต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการได้ทางไปรษณีย์ค่ะ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 15:02 น.

ประกาศวันแจ้งความจำนงการเปลี่ยนแปลงรับเงินปันผล และวันรับสมัครกรรมการ

ประกาศวันแจ้งความจำนงการเปลี่ยนแปลงรับเงินปันผล และวันรับสมัครกรรมการค่ะ

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:57 น.

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สหกรณ์ฯ ส่งประธาน , เหรัญญิก และ ผู้จัดการ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบและการประบตัวเพื่อการบริหารสหกรณภายใต้ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:56 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

8. มิย 62. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อดูเเลเงินของสมาขิกเนชั่น ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:54 น.

ข้าร่วมเสาวนาในหัวข้อ บริหารสหกรณ์อย่างไร

ตัวแทนเข้าร่วมเสาวนาในหัวข้อ บริหารสหกรณ์อย่างไร ให้มีความมั่นคง ภายใต้ พรบ ฉบับใหม่

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:52 น.

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ

สหกรณ์เนชั่น ส่ง 3. ท่าน คุณปราณี ประธานฯ คุณดรรชกร กรรมการฯ คุณรุ่วรัตน์ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ ...