ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ชสอ.

โดย admin
 วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 16:15 น.
 131
UploadImage

UploadImage

UploadImage
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่เรามีส่วนเป็นเจ้าของเล็กๆ ปีนี้

มีสินทรัพย์ 7 หมื่นกว่าล้าน กำไร 1,200 ล้านหย่อนๆ และมีสหกรณ์สมาชิก 1,046 แห่ง

    ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ. คือ

เงินเหลือไปฝากได้ เงินขาดไปกู้ได้ ปรึกษา ขอคำแนะนำได้ พูดง่ายๆ เหมือนประโยชน์ที่สมาชิกได้จากสหกรณ์เลยนะคะ

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก ชุมนุมสหกรณ์ ด้านต่างๆ ดังนี้

    นอกจากจะเป็นการร่วมสร้างสรรค์ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอันหนึ่งเดียวกันนามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แล้วชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในฐานะองค์การกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดให้มีบริการด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์สมาชิกและการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังนี้
   1. ด้านการเงิน
 รับฝากในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ไม่เสียภาษี คุ้มค่าการลงทุนมั่นคง
 ให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีเงินเฉลี่ยคืนสิ้นปี
  2. ด้านบริหารจัดการ
 แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจการและการจัดการของสหกรณ์
 ตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์
 ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
   3. ด้านวิชาการ
 ให้ทุนสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา รวมถึงช่วยเหลือแนะนำในการกำหนดหลักสูตร
 สนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรม
 ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สหกรณ์ขนาดเล็กได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ
 ซื้อหนังสือ และตำราวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในราคาลดพิเศษ
   4. ด้านบริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์
 ได้รับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดพร้อมบริการจัดส่งถึงลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
- สั่งซื้อพร้อมชำระเงินสด ได้ส่วนลดทันที 5%
- ชำระเงินภายใน 30 วัน ได้รับส่วนลด 3%
- บริการจัดส่งฟรีในต่างจังหวัด
    5. ด้านบริการสังคม
 สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และสาธารณประโยชน์
 สนับสนุนการฝึกอบรม กิจกรรม และอาชีพเสริมรายได้ ให้กับชุมชนและสังคม เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเอื้ออาทรต่อสังคม
 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของขบวนการสหกรณ์
   6. ด้านอื่นๆ
 คลินิกสหกรณ์
- บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อสงสัยการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 การส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
- บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือดูแลการจัดตั้ง และการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสถานประกอบการที่มีความประสงค์จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
 ได้รับข่าวสารเป็นประจำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่
- จดหมายข่าว ชสอ. รายเดือน
- ปฏิทินแผนงานสัมมนาและฝึกอบรม
 บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอก (Internet)
- ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงิน
- ข้อมูลรายชื่อ และสถิติงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
- ข้อมูลระเบียบ และข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
- ข้อมูล การจัดทำแผนงาน และงบประมาณ
- บริการ ห้องสมุดซึ่งรายงานเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายระหว่างประเทศ