ด้านสวัสดิการสมาชิก

ด้านสวัสดิการสมาชิก


1.) สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก
        สวัสดิการนอนโรงพยาบาล (สมาชิกทั่วไปและคงสภาพ)
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1-3 คืน                 ได้รับสวัสดิการช่วย              1,000  บาท/ครั้ง
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 4-7 คืน                 ได้รับสวัสดิการช่วย              2,000  บาท/ครั้ง
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 คืน ขึ้นไป            ได้รับสวัสดิการช่วย             3,000  บาท/ครั้ง
             -  เงินช่วยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิก เป็นค่าพวงหรีดตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท
             -   มีเงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 150,000 บาท หรือ
                      เงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ)150,000 บาท
             -   เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์
             -   เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท (สมาชิกสมทบ)
             -   พ่อ แม่ คู่สมรส และ บุตร ของกรรมการ ได้รับ 5,000 บาท
2.) สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ (สมาชิกทั่วไป)
         เงินกู้กรณีน้ำท่วมปี 54 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
        เงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกหรือคนในครอบครัว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 
3.) สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้มี โดยสมาชิกจ่ายเงินเอง
          ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 กอง วงเงินคุ้มครอง กองละ 6 แสนบาท
         ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้ (กรณีไม่ทำฌาปนกิจ)
          ประกันชีวิตเดือนละ 170 บาท เป็นแบบ 3 in 1 สะสมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ และเบิกเงินชดเชยวันละ 500 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน