Untitled-1

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง เสนอทางเลือกในการฝากเงิน

****************************************************************************

เรียนสมาชิกทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นฯ เสนอทางเลือกในการฝากเงินให้กับสมาชิกดังนี้นะคะ
- เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข, เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร ดอกเบี้ย 4% จากเดิมเปิดรับฝากปีละ 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นเปิดรับฝากทุกเดือนนะคะ แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือนนะคะ

- เงินฝากประจำ 12,18,24 เดือน ดอกเบี้ย 3.75% , 4% , 4.25% ตามลำดับ เงินฝากประเภทนี้เสียภาษี  15% ของดอกเบี้ยนะคะ ดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะเป็น 3.1875% , 3.4% , 3.6125% ตามลำดับค่ะ
- เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 1% สามารถถอนทางเอทีเอ็มได้ แต่สมาชิกต้องมาแจ้งสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์แจ้งธนาคารผูกบัญชีให้ก่อนนะคะ

        สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งสมาชิกถอนได้เดือนละ 1 ครั้งนั้น สหกรณ์จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ โดยสมาชิกสามารถเลือกเปลี่ยนบริการฝากเงินได้ตามทางเลือกข้างต้นค่ะ
สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงด้วยว่า เหตุผลในการยุติบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น ไม่ใช่เพราะสหกรณ์ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ย หรืออยากจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง แต่เป็นเพราะบัญชีออมทรัพย์ในปัจจุบัน มีฐานเงินฝากค่อนข้างเล็ก และกระจุกตัว มีลูกค้ารายใหญ่น้อยราย การวางแผนทางการเงินทำได้ลำบาก เพราะสหกรณ์ต้องสำรองเงินไว้เผื่อสมาชิกมาถอนเงินตลอดเวลา
สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกวางแผนการเงินของตนเอง โดยการแบ่งเงินนะคะ เงินเย็นที่ยังไม่ใช่สามารถย้ายไปฝากเป็นเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ส่วนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสามารถฝากเป็นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดานะคะ เมื่อสมาชิกวางแผนการเงินในลักษณะนี้ สหกรณ์ก็จะสามารถวางแผนทางการเงินได้ด้วยค่ะ win-win นะคะ

One thought on “เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>