ผังคณะกรรมการ

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง รายชื่อประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ชุดที่13

************************************************************************************************

 

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คือ

คณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ให้ทำหน้าที่แทนสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

1. หน้าที่ในที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

2. หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

3. ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

หน้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

1. กำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นใช้ในสหกรณ์

2. กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์

3. ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์

4. พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์

5. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

6. พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน

7. พิจารณาเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์

8. อนุมัติรายการใช้จ่ายเงินที่สำคัญๆ พิจารณาในเรื่องการรั[ฝากเงิน การกู้ยืมเงินหรือการลงทุนของสหกรณ์

9. พิจารณารายงานทางการเงินประจำเดือนของสหกรณ์ที่ฝ่าpจัดการนำเสนอต่อที่ประชุม

10. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

11. กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

12. เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

13. พิจารณาการฝากเงินหรือกู้เงินของสหกรณ์

14. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการทำนิติกรรม

15. พิจารณาถอดถอนกรรมการที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพต่อที่ประชุมใหญ่

16. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์  หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์

17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นที่สหกรณ์เป็นสมาชิก

หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

1. เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

2. คณะกรรมการดำเนินการต้องทำงานให้สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความเป็นธรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

3. ยอมรับและสนับสนุนมติ หรือ ข้อตกลงซึ่งเป็นเสียงข้างมาก

4. จงระลึกเสมอว่า คณะกรรมการดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เช่นเดียวกับสมาชิก

5. ทำความเข้าใจกับงบการเงินของสหกรณ์

6. คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความเข้าใจในสัญญา และข้อตกลงต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่

7. คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดนโยบาย

8. ดูแลให้ผู้จัดการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่

9. ศึกษาระบบการทำงานของสหกรณ์ และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

10. คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก  ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือ และทำธุรกิจกับสหกรณ์

11. จงถือว่างานส่วนรวมของสหกรณ์ย่อมสำคัญกว่างานส่วนตัวและจงพยายามหลีกเลี่ยงการขอใช้สิทธิพิเศษต่างๆ

12. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ

13. คณะกรรมการดำเนินการควรใฝ่หาความรู้

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะตามกฎหมาย

1.1 ต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกอันเกิดแก่การที่คณะกรรมการดำเนินการได้กระทำนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

1.2 ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการดำเนินการเพิกเฉย ละเลย ไม่กระทำการตามหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ตามสมควร

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการเป็นรายบุคคลตามกฎหมาย

2.1 ในการประชุมลงมติเรื่องใดๆ กรรมการที่ไม่เห็นชอบกับการลงมติและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งนั้นเป็นหลักฐานแล้วไม่ต้องรับผิดร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการที่ลงมติเห็นชอบ

2.2 ถ้าการประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นองค์ประชุม หรือการลงมติ กรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติไปและเกิดความเสียหายขึ้น กรรมการดำเนินการผู้นั้นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

เหตุที่คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสหกรณ์และบุคคลภายนอก

1. ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ่

2. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

3. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กระทำไปโดยความประมาทเลินเล่อ

5. กระทำไปโดยปราศจากอำนาจ

6. กระทำไปนอกเหนืออำนาจ

ขอบคุณแหล่งที่มา : webhost.cpd.go.th/css_8/download/หน้าที่คณะกรรมการ.ppt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>