เงินกู้ ผ่าน ATM-01

 

เงินกู้ฉุกเฉิน

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงินฉุกเฉิน

******************************************************************************

1.ยื่นคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ “เงินกู้ฉุกเฉิน” เพียงครั้งเดียว วงเงินกู้ได้เท่าหุ้นที่มีและเงินเดือนต้องพอหัก ชำระคืนภายใน 6 เดือน

2.อนุมัติภายใน 3 – 5 วัน หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนเงินสดผ่านบัตร ATM  ได้ทันที

3.โดยสมาชิกต้องมีบัตร ATM ที่ใช้คู่กับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ (ต้องไม่ใช่บัตร VISA)

4.เมื่ออนุมัติแล้ว สามารถทำรายการถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร และสอบถามวงเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ ได้เลย

สอบถามวงเงินกู้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ

-           เลือกรายการ เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ

-           เลือกรายการ สหกรณ์ออมทรัพย์

-           เลือกรายการ ถามยอดเงินกู้สหกรณ์

-           ตรวจสอบข้อมูล ต้องการทำรายการต่อ กด ต้องการ

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

-           สอดบัตร / กดบัตร

-           เลือก ถอนเงิน

-           เลือก กระแสรายวัน

-           ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการ

-           ตรวจสอบความถูกต้อง และ ยืนยัน

 

*สมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้ว เมื่อขอเพิ่มวงเงิน ทางสหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ โดยโอนหนี้คงเหลือจากสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเดิมมารวมไว้ในวงเงินกู้ใหม่ และยกเลิกสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเดิม

 

การเรียกเก็บหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

  • สหกรณ์ฯ เรียกเก็บหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ด้วยการหักจากเงินเดือน  โดย
  1. ต้นเงิน หารด้วยจำนวน 6 งวด
  2. ดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน
  • หากสหกรณ์ฯ อนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน ก่อนวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกู้ฉุกเฉินในเดือนนั้น
  • หากสหกรณ์ อนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน หลังวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกู้ฉุกเฉิน ในเดือนถัดไป
  • หมายเหตุ วันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน จะอยู่ในช่วงวันที่ 15 -16 ของทุกเดือน

*** สมาชิกที่เพิ่มวงเงินหลังวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน เงินที่ชำระเงินกู้ฉุกเฉินสัญญาเดิม จะไม่แสดงบนระบบ ATM เนื่องจากระบบ ATM จะแสดงเป็นสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่

กรณีสมาชิกต้องการถอนเงินจำนวนดังกล่าว ให้สมาชิกโอนเงินชำระสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ ระบบ ATM จึงจะให้ถอนเงินสดที่ชำระเข้ามาได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>