เงินฝากประจำแบบก้อน up-01

เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้ฝากครบกำหนด   24  เดือน ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา   4.00% / ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>